VSEBINA

A. Zavezanci
B. Čas popisa
C. Potek popisa
     -z dodatnimi pojasnili za popis zalog
D. DDV

--------------------------------------------------------------------------------

A. ZAVEZANCI
Vse pravne osebe in zasebniki

--------------------------------------------------------------------------------

B. ČAS POPISA
Praviloma 31. december

Knjige, filme fotografije, arhivsko gradivo, kulturne spomenike, predmete muzejske vrednosti, likovne umetnine in predmete, ki so posebej zaščiteni kot naravne in druge znamenitosti popisujemo najmanj vsakih 5 let, če je tako določeno v internem aktu.

--------------------------------------------------------------------------------

C. POTEK POPISA
1. Direktor z odločbo določi člane in predsednike popisnih komisij. Število komisij je odvisno od velikosti podjetja. Delavci, ki vodijo evidenco o posamezni vrstah sredstev ne smejo biti člani popisnih komisij za te vrste sredstev oziroma virov.

2. Naloge popisnih komisij

- količinski popis
- vpisovanje knjigovodskega količinskega stanja ter ugotavljanje količinskih razlik
- ugotavljanje očitnih zamenjav
- vrednostno obračunavanje razlik ter ugotavljanje vzrokov za viške in manjke
- popisno poročilo

Popisujejo se vsa sredstva in obveznosti. Področja popisa so:

- opredmetena osnovna sredstva,
- zaloge surovin in repromateriala, trgovskega blaga, proizvodov, nedokončane proizvodnje,
- terjatve in obveznosti (kupci in dobavitelji)
- dani in prejeti predujmi,
- gotovina v blagajni in žiro račun,
- dani in prejeti krediti

Popisno poročilo vsebuje:
- popisne liste po posameznih sredstvih in obveznostih,ločeno so popisane nekurentne in pokvarejene zaloge
- rekapitulacije popisnih list po vrstah sredstev,
- predloge za knjiženje primanjkljajev oziroma presežkov praviloma v breme odgovornih oseb,
- pripombe delavcev odgovornih za posamezna odstopanje,
- predloge ukrepov za odpravo pomanjkljivosti,
- mnenja o dvomljivih terjatvah, mnenje o ustavljeni proizvodnji,
- ugotovljeni kalo,

3. Popis zalog - dodatno pojasnilo

3.1.Popis zalog materiala,drobneg inventarja,embalaže
Popisni list vsebuje :
-nahajališče zalog
-interno šifro in ime artikla
-mersko enoto
-količino po popisu
-nabavno ceno in nabavno vrednost

3.2. Popis nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov
3.2.1. Popis nedokončane proizvodnje
Popisni list vsebuje :
-proizvodni oddelek
-šifro in vrsto proizvoda
-številko delovnega naloga
-količino kosov nedokončane proizvodnje
-zneske posameznih vrst stroškov
-stopnjo dokončanosti
-vse stroške skupaj (ovrednotenje)
3.2.2. Popis proizvodov
Popisni list vsebuje :
-nahajališče proizvodov
-šifro in vrsto proizvoda
-količino proizvodov
-lastno -kalkulacijsko ceno in vrednost
-prodajno ceno in vrednost

3.3.Popis trgovskega blaga
Popisni list vsebuje :
-nahajališče trgovskega blaga
-interno šifro in naziv blaga
-mersko enoto
-količino po popisu
-nabavno ceno in nabavno vrednost , ločeno po tarifah DDV
-prodajno ceno in prodajno vrednost , ločeno po tarifah DDV

4. Organ upravljanja oziroma lastnik obravnava poročilo o popisu v navzočnosti popisne komisije in vodje knjigovodstva ter odloči o načinu knjiženja razlik ter morebitnih drugih ukrepih.

Od primanjkljajev se plačuje davek na dodano vrednost, trošarine in celo davek na motorna vozila

--------------------------------------------------------------------------------

D. INVENTURA IN DDV

DDV se ne obračuna:
- od neidočih oziroma nekurantnih zalog,
- od kala, razsipa, razbitja, okvare blaga, ki je neločljivo povezan s proizvodnim postopkom, če ne presega obsega, določenega v aktu oziroma normativih,
- od blaga, ki mu je potekel rok trajanja,
Primanjkljaji, ki nastanejo zaradi napačnega evidentiranja se laho pobotajo s presežki enake vrste, enake kakovosti in enake nabavne cene